Obchodní podmínky

Na aktualizaci nových obchodních podmínek dle zákona 2016/679 (GDPR) usilovně pracujeme a budou uvedeny v této sekci v nejkratší možné době.

Děkujeme za pochopení !

Obchodní podmínky od 1.2.2016


Obchodní podmínky e-shopu www.w-obojky.wbs.cz fungujícího od 1.2.2016

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

Název: Jana Zápotocká
Sídlo/bydliště: Ke Hřišti 267, Hřebeč, 273 45, CZ
IČ:65726359                                                                                                                                                                                           DIČ: CZ7260010670

Telefon: +420 777 253 389
Email: jana.zapotocka@seznam.cz

(dále jen prodávající či provozovatel)

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.w-obojky.wbs.cz upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.w-obojky.wbs.cz a to prostřednictvím webového rozhraní. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.

II. Vymezení pojmů

Prodávající/ provozovatel internetového obchodu je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

III. Uzavření kupní smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem [ Potvrzuji objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Kupní smlouva při nákupu v tomto internetovém obchodu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky, kupující obdrží automatický email o probíhající přípravě, potvrzení o přijetí objednávky má podobu emailu potvrzení objednávkyZásilka na cestě znamená odeslání objednávky, předání přepravci. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce , ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu jana.zapotocka@seznam.cz nebo přes telefonní číslo prodávajícího +420 777 253 389. Takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží (dopravné). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v seznamu zboží uvedeném na internetové stránce tohoto internetového obchodu. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

NEPŘEVZETÍM ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ SE ZÁKAZNÍK BERE ZA NESPOLEHLIVÉHO A JIŽ DÁLE S NÍM NEBUDE OBCHODOVÁNO A JEHO OBJEDNÁVKY NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!

IV. Cena zboží a platební podmínky

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak (např. Doprava zdarma při nákupu nad určitou částku).
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího č. 2029408033/0800 vedeného u ČS a.s. Kladno

Balné není účtováno.

Veškeré zboží lze vyzvednout na odběrném místě v Hřebči :
- na výdejně prodávajícího na adrese Hřebeč č.p. 267 (zdarma), popř.
na předem domluvené kynologické akci (zdarma)


V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby předem převodem, prodávající požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu zasílá prodávající kupujícímu na email uvedený v objednávce.

V. Přeprava a dodací lhůta

Většinu zboží zasíláme do 7 pracovních dnů. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 14 dnů od přijetí objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě, že prodávající není schopen zboží odeslat do 14 dnů, informuje neprodleně kupujícího. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupující platit při převzetí, běžet dnem po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího – potvrzení objednávky.. Dodací lhůta u zboží, které je placeno převodem z účtu na účet, začíná běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající podle kupní smlouvy je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího: Jana Zápotocká, Ke Hřišti 267, Hřebeč, 273 45, CZ či na adresu elektronické pošty prodávajícího jana.zapotocka@seznam.cz . V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, je-li to možné, v původním obalu. Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Prodávající je povinen vrátit peníze do 14 dnů. Prodávající není však povinen vrátit peníze dříve, než mu zákazník zboží předá, nebo prokáže, že zboží odeslal. Kupující dostane zpět peníze v hodnotě kupní ceny zboží a nákladů na nejlevnější dopravu k němu. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Například koupě poškozeného zboží.
Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka) 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2.2016

 

V Hřebči dne 1.2.2016                                        Jana Zápotocká